نمایش 1 - 1 از 1
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان مطرح کرد؛ در تیرماه سالجاری مقدار 620 تن انواع کود شیمیایی شامل کود شیمیایی اوره، سولفات پتاسیم و سوپر فسفات تریپل توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان برای کارگزاران شهرستان فامنین ارسال شده است. 05/04/1400 - 12:54
اشتراک در کشاورزی استان همدان