نمایش 1 - 2 از 2
بازدید فرماندار فرماندار فامنین به همراه كارشناسان و مسئولین کمیته های فرمانداري از ستاد انتخابات بخش پیشخور بازديد نمود. 06/12/2021 - 17:32
اشتراک در بخش پیشخور